Bashki të Forta – Forcimi i Rolit të Sekretariatit të Këshillit Bashkiak

Helvetas Swiss Intercooperation i është dhënë mandati nga SDC për të zbatuar programin “Bashki të Forta” (BF) në Shqipëri. Pas një reforme administrative-territoriale dhe një procesi decentralizimi që nënkupton për bashkitë territore më të mëdha për tu administruar dhe funksione të shtuara, projekti mbështet bashkitë për të përmirësuar shërbimet publike duke siguruar një menaxhim të orientuar nga qytetarët. Asistenca teknike për administratat është e kombinuar me mbështetje për pjesëmarrje nga poshtë-lart dhe monitorim përmes këshillave bashkiak. Projekti gjithashtu forcon kapacitetet e agjencive të përqendruara në nivel rajonal në mënyrë që ato të kontribuojnë në zbatimin e politikës së decentralizimit të qeverisë qendrore.

Lexo me shume

January 13, 2020