Asistenca Teknike për Këshillin Konsultativ ndërmjet Njësive të Qeverisjes Qëndrore dhe Vendore

Objektivi i projektit “Asistenca Teknike për Këshillin Konsultativ ndërmjet Njësive të Qeverisjes Qëndrore dhe Vendore” ishte të mbështeste aktorët e Këshillit Konsultativ ndërmjet qeverisjes qendrore dhe vendore në Shqipëri, duke rritur efikasitetin dhe efektivitetin e tij, për të përforcuar kontributin e Këshillit Konsultativ në avancimin e agjendës së decentralizimit të Shqipërisë. Ky projekt kontriboi në […]

Lexo më shumë
Matrica e Kompetencave e Vetëqeverisjes Vendore

Reforma më e fundit e decentralizimit në vend ka filluar me ligjin 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe me ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; dhe vazhdon më tej me analizën e ligjeve sektoriale në mënyrë që të ndihmojë në harmonizimin e shpërndarjes së autoritetit në të dy nivelet qeverisëse për secilën fushë të […]

Lexo më shumë
Bashki të Forta – Forcimi i Rolit të Sekretariatit të Këshillit Bashkiak

Helvetas Swiss Intercooperation i është dhënë mandati nga SDC për të zbatuar programin “Bashki të Forta” (BF) në Shqipëri. Pas një reforme administrative-territoriale dhe një procesi decentralizimi që nënkupton për bashkitë territore më të mëdha për tu administruar dhe funksione të shtuara, projekti mbështet bashkitë për të përmirësuar shërbimet publike duke siguruar një menaxhim të […]

Lexo më shumë
Mbështetje e Bashkive Shijak dhe Kukës për Hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit Vjetor dhe Programit të Buxhetit Afatmesëm

After their official creation in September 2015, the 61 municipalities of Albania had to design for the first time the local budget based on a three-year program of implementation of municipal functions, including for the first time also the new territory under administration after the Territorial and Administration Reform. URI provided technical assistance to the […]

Lexo më shumë
Bashki të Forta

Qëllimi i projektit ishte kryerja e një vlerësimi për të identifikuar mundësitë për të përmirësuar dhënien e shërbimeve bashkiake në të gjithë territorin kombëtar. Vlerësimi mundësoi identifikimin e një numri të kufizuar zgjidhjesh që mund të zbatohen nga një numër i madh i bashkive. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Programi i Zonës Funksionale Malësi e Madhe

Qëllimi i PZF është të ndihmojë administratën e tanishme të njësive vendore që përfshihen nën zonën funksionale Malësi e Madhe, të hartojë një koncept zhvillimi strategjik të përbashkët të të gjithë zonës. Ky dokument do të jetë i vlefshëm për qeverinë e ardhshme vendore dhe në shërbim të përmirësimit të standardit të jetës së banorëve. […]

Lexo më shumë
Lobing për rritjen e fondeve për sektorin e bujqësisë nga buxheti i shtetit

Ky projekt kishte si qëllim organizimin e një studimi sensibilizues dhe informues për rritjen e buxhetit në sektorin e bujqësise dhe për një menaxhim më të mirë të fondeve që përdoren për investime në këtë sektor. Përgatitja e një seti rekomandimesh dhe sugjerimesh për përmiresimin e përgatitjes dhe zbatimit të buxhetit për zonat rurale. Lexo […]

Lexo më shumë
Mbështetja e Bashkisë Kukës në hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm

Projekti synoi të asistonte Bashkinë Kukës në formulimin e programit buxhetor afatmesëm, bazuar në dokumentat e planifikimit strategjik, si dhe në përgatitjen e buxhetit vjetor dhe paketës fiskale. Fletë informuese

Lexo më shumë
Organizimi i Eventeve Publike për të Rritur Pjesëmarrjen e Shoqërisë Civile në Mbështetjen e Reformës Administrative Territoriale

IKU nëpërmjet PNUD organizoi dhe drejtoi 12 konsultime me publikun në katër qarqet e vendit – Korcë, Elbasan, Tiranë dhe Durrës, për diskutimin e dy varianteve të konfigurimit të hartes së Shqiperisë (me 39 ose me 49 Zona Funksionale) të miratuara nga komisioni i posaçëm parlamentar në kuader të reformës administrative territoriale, në këndveshtrimin e […]

Lexo më shumë