Bashki të Forta

Qëllimi i projektit ishte kryerja e një vlerësimi për të identifikuar mundësitë për të përmirësuar dhënien e shërbimeve bashkiake në të gjithë territorin kombëtar. Vlerësimi mundësoi identifikimin e një numri të kufizuar zgjidhjesh që mund të zbatohen nga një numër i madh i bashkive.

Lexo më shumë

March 11, 2017