Buxhetimi dhe Monitorimi me Pjesëmarrje në Korçë dhe Pogradec

Projekti synoi forcimin e pjesëmarrjes së komunitetit dhe shoqërisë civile në Qeverisje, nëpërmjet angazhimit të tyre në të gjitha fazat e ciklit të buxhetit që lidhet me: identifikimin e investimeve sipas nevojave lokale, vlerësimin e kapaciteteve për të mbështetur projektet, përgatitjen e propozimit të buxhetit në këshill, mbikëqyrjen e proçesit të miratimit të buxhetit, monitorimin dhe vlerësimin e punimeve publike dhe vazhdimësinë e proçesit.

Lexo më shumë

March 11, 2017