Forcimi i Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Objektivat afatgjate të këtij projekti synojnë përmiresimin e qeverisjes në nivel lokal Bashkitë/komunat të qeverisura mirë do jenë në gjendje të ndërmarrin përgjegjësi të reja decentralizimi, dhe kjo si rezultat do të rrisë mundësite për nxitjen e zhvillimit ekonomik.

Lexo më shumë

March 11, 2017