Faza përgatitore e Programit “Krijimi dhe Zhvillimi i Integruar Lokal” në Shqipëri, Bosnjë&Hercegovinë dhe Serbi (KZHIL)

Qeveria e Italisë ka dhënë ndihmën e saj për Krijimin dhe Integrimin e Programit Rajonal të Zhvillimit Lokal (KZHIL) që do të ngrihet mbi konceptet e zhvilluara nepermjet projektit serb KZHIL mbi strehen sociale dhe sektorët e planifikimit të zhvillimit lokal. KZHIL do të zbatohet në të njëjtën kohë në Shqipëri, Bosnje dhe Herzegovinë (BiH) dhe Serbi për të mbështetur zhvillimin e institucioneve dhe kapaciteteve në strehim dhe sektorët e planifikimit vendor sipas kushteve specifike të çdo vendi, por me koncepte të përbashkëta që lidhen kryesisht me para integrimin në Bashkimin Europian.

Lexo më shumë

March 11, 2017