Manual – Mbikqyrja dhe Koalidimi i Punimeve të Ndërtimit

Manuali përcakton disa standarte për supervizimin dhe monitorimin, si dhe koalidimin dhe
marjen në dorëzim të projekteve të infrastrukturës (punët publike) duke u bazuar në legjislacion
dhe në praktikat me të mira.

Factsheet

February 7, 2017