Menaxhimi i Mbeturinave Detare

Marrëveshja për financimin në shkallë të vogël midis Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Institutit të Kërkimeve Urbane është pjesë e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet UNEP/MAP 2016-2021 dhe Ministrisë Italiane të Mjedisit, Tokës dhe Detit. Marrëveshja parashikon një projekt pilot për menaxhimin e mbeturinave detare në Shqipëri, i cili shërben për zbatimin e Planit Rajonal për Menaxhimin e Mbeturinave Detare në Mesdhe, i zhvilluar nën Protokollin për mbrojtjen e Detit Mesdhe nga ndotjet e veprimtarive të vendosura në tokë, në kuadër të Konventës së Barcelonës. Shqipëria si palë aderuese në këtë konventë duhet të zbatojë masat e parashikuara në Planin Rajonal.

Fletë informuese

July 1, 2019