Përmirësimi i Menaxhimit Financiar në Njësitë Partnere të Intercooperation

Një sistem në të cilin funksionet vendore ishin të paqarta dhe financimi sigurohej nëpërmjet granteve të kushtlzuara shumë të kontrolluara, tashmë është një sistem në të cilin funksionet janë relativisht të qarta dhe qeverisjet vendore kanë më shumë autonomi. Për të parë dhe qartësuar informacionin e tyre financiar, rezultatet financiare, IKU punoi për një paraqitje të thjeshtë dhe domethënëse të të dhënave (informacioni i njësive ishte i shpërndarë, i pakuadruar dhe grupuar, nuk lexohej performanca dhe treguesit financiare nuk i dispononin në mënyrë të njejtë të gjithë departamentet, etj).

Fletë informuese

March 11, 2017