Studim Fizibiliteti për Përmirësimin e Kushteve të Strehimit për Grupet në Nevojë në Bashkinë Tiranës

Në Shqipëri, ekziston një perceptim se sistemet tradicionale të ndihmës ekonomike sociale nuk janë në gjendje të përballojnë sfida të ndryshme socio-ekonomike që po krijojnë lloje të reja cenueshmërie të karakterizuara nga shfaqja e papunësisë masive dhe kushteve të pasigurta të punës për ata në tregun e punës. Të pastrehët në Shqipëri kanë shumë fytyra: çifte të reja të paaftë për të përballuar kostot në rritje të strehimit në kryeqytet, viktima të dhunës në familje që u mungon një vend i sigurt, emigrantë të kthyer që nuk kanë alternativa strehimi, shumë familje që jetojnë në një njësi të vetme banimi, anëtarë të romëve dhe Komuniteti egjiptian etj. Si rezultat, ekziston nevoja për të rivlerësuar skemat tradicionale të strehimit social, duke shkuar përtej sigurimit dhe menaxhimit të një banese, dhe të përfshijë detyra shumë më të gjera dhe komplekse si menaxhimi i lagjes dhe shërbimet sociale për qiramarrësit me nevoja të veçanta, dhe përgjithësisht një përfshirje më e fortë në komunitetet lokale.

Lexo më shumë

March 11, 2017