4PLUS- Ndërgjegjësimi Publik, Gatishmëria, Pjesëmarrja dhe Koordinimi për një Mbrojtje Civile Gjithëpërfshirëse

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Gjithashtu, siç përmenden edhe në “Programin Ndërkufitar IPA II Interreg Shqipëri – Greqi 2014-2020”, […]

Lexo më shumë
Rimëkëmbja post COVID-19 në Vendbanimet Informale në Rajonin e UNECE-s

Projekti “Rimëkëmbja post COVID-19 në vendbanimet joformale në rajonin e UNECE-s” forcoi kapacitetet e qeverive qendrore dhe vendore në vendet e UNECE-s për të adresuar nevojat e grupeve në nevojë që jetojnë në vendbanime joformale. Kjo kontribuoi në rritjen e rimëkëmbjes socio-ekonomike dhe urbane pas pandemisë në qytetet dhe vendet pjesëmarrëse. Projekti rezultoi në zhvillimin […]

Lexo më shumë
Rigjallërimi i Jetës Sociale dhe Kulturore të të Rinjve dhe Qytetarëve në Skrapar dhe Ndërtimi i një Qëndre Ditore për Shërbime Shëndetësore dhe Ushqimi në Bulqizë

Projekti i adresohet të rinjëve dhe komunitetit të gjerë në qytetet e Bulqizës dhe Çorovodës. Të lokalizuara respektivisht në veri dhe jug të Shqipërisë, këto realitete kanë një mjedis të ngjashëm mjedisor, social dhe ekonomik: nivel i ulët ekonomik i popullsisë, normë e lartë e papunsisë dhe nivel i ulët i investimeve publike. Krizat e […]

Lexo më shumë
Nxitja e Prodhimit Artizanal, Kulturës dhe Ekoturizmit

Me synimin për të nxjerrë në pah prodhimtarinë artizanale, kulturën dhe turizmin ekologjik, projekti HAMLET është një nismë që synon të rrisë atraktivitetin e pasurive natyrore dhe kulturore për të përmirësuar një zhvillim ekonomik tërheqës dhe të qëndrueshëm. HAMLET trajton valorizimin e qendrave historike, fshatrave dhe qyteteve të vogla dhe përfshin zonat e përzgjedhura në […]

Lexo më shumë
Hartimi i Planit të Përfshirjes Sociale 2016- 2020 për bashkinë e Durrësit

Objektivi i përgjithshëm i DPPS është arritja e një kornizë të balancuar dhe të qëndrueshme duke siguruar se pëfshirja sociale është e matur, monitoruar dhe raportuar në Shqipëri nëpërmjet një set treguesish, duke përmirësuar mënyrat në të cilat përfshirja lidhet me përmirësimin e politikave qeveritare dhe progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Monitorimi dhe […]

Lexo më shumë
arTVision: Rritja e komunikimit ndër-kulturor ndërmjet vendeve të Adriatikut

Objektiva e këtij projekti është të rris komunikimin ndërkulturor midis popullsisë në zonën e Adriatikut. Së bashku, cilësia dhe sasia e shkëmbimeve kulturore midis Italisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë duhet të përmirësohen në kontekstin e integrimit Evropian. arTVision lidh forcat artistike në rajon dhe promovon krijimet inovative duke kapur artin bashkëkohor siç ndodh. […]

Lexo më shumë
Projekti për Forcimin e Rrjeteve Rinore për Rritjen e Pjesëmarrjes në Hartimin dhe Zbatimin e Politikave Rinore

Në kuadër të mbështetjes dhe angazhimit të organizatave dhe grupeve rinore në proceset vendim marrëse, Ministria e Kultures, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, me mbështetjen e organizatës UNICEF, hartoi dhe organizoi një set trajnimesh 2 ditore në qytetet Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Ekspertët e Institutit për Kerkime Urbane hartuan dhe zbatuan konceptet themelore të angazhimit të […]

Lexo më shumë
Studim Fizibiliteti për Përmirësimin e Kushteve të Strehimit për Grupet në Nevojë në Bashkinë Tiranës

Në Shqipëri, ekziston një perceptim se sistemet tradicionale të ndihmës ekonomike sociale nuk janë në gjendje të përballojnë sfida të ndryshme socio-ekonomike që po krijojnë lloje të reja cenueshmërie të karakterizuara nga shfaqja e papunësisë masive dhe kushteve të pasigurta të punës për ata në tregun e punës. Të pastrehët në Shqipëri kanë shumë fytyra: […]

Lexo më shumë
Ndërgjegjësimi dhe Këshillimi ligjor për Regjistrimin e Pasurive në Rrethin e Pogradecit

Qellimi kryesor i projektit synon qe te siguroje asistence ligjore dhe teknike per qytetaret ne menyre qe ata te ushtrojne te drejtat e tyre mbi pronat duke regjistruar pasurite, sigurimin e titujve te pronesises dhe perdorimin e tyre. Lexo më shumë

Lexo më shumë