Hartimi i Planit të Përfshirjes Sociale 2016- 2020 për bashkinë e Durrësit

Objektivi i përgjithshëm i DPPS është arritja e një kornizë të balancuar dhe të qëndrueshme duke siguruar se pëfshirja sociale është e matur, monitoruar dhe raportuar në Shqipëri nëpërmjet një set treguesish, duke përmirësuar mënyrat në të cilat përfshirja lidhet me përmirësimin e politikave qeveritare dhe progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Monitorimi dhe matja e përfshirjes sociale do të përfshijë gjashtë fusha, si: varfëria ekonomike dhe mbrojtja sociale, punësimi dhe aftësitë, shëndetësia, arsimi dhe formimi professional, strehimi dhe nevojat bazike, pjesëmarrja sociale dhe të drejtat e njeriut.

Lexo më shumë

March 11, 2017