Vlerësimi i Përgatitjes dhe i Menaxhimit te Emergjencave Civile në Shqipëri

Nën perspektivën e Bankës Botërore mbi Menaxhimin e Fatkeqesive Natyrore në Europe, IKU ka përgatitur dhe dorezuar te Banka Botërore nje raport të detajuar mbi statusin ligjor, institucional dhe operacional të organizimit të Shqipërise për të përballuar dhe kaluar fatkeqesite natyrore.

Lexo më shumë

March 11, 2017