Zhvillimi i Moduleve dhe Trajnimeve per Identifikimin dhe Inventarizimin e Prones Publike Njesive te Pushtetit Lokal

Eshte pergatitur nje manual per njesite vendore per inventarizimin dhe transferimin e prones
publike. Aktualisht ky material po perdoret nga shume njesi te qeverisjeve vendore.
Instituti Urban, ne kuadrin e Projektit te Asistences per Qeverisjen Vendore ne Shqiper, I
financuar nga USAID ka pergatitur kete Manual per Identifikimin dhe inventarizimin e
Pronave Publike te Qeverisjes Vendore ne Shqiperi.

Lexo më shumë

March 11, 2017