Manual për monitorimin e KKP-së 2021-2030

Ky manual për zhvillimin e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar të Shqipërisë 2021-2030 i shërben Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për zbatimin e politikave dhe masave të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar 2021-2030, si dhe për përmbushjen me cilësi të detyrimeve të Shqipërisë kundrejt Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimin e Klimës dhe Marrëveshjes së Parisit.

Ky dokument është hartuar nëpërmjet Projektit për Mbështetje Parapërgatitore të Fondit për Klimën e Gjelbër për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë “Përmirësimi i Kontributit Kombëtar të Përcaktuar” 2020-2022. Projekti është zbatuar nga Instituti i Kërkimeve Urbane.

Lexo më shumë

August 15, 2023