Hartimi i një Skeme PPP për Menaxhimin e Mbetjeve të Riciklueshme në Bashkinë e Beratit

Qëllimi i përgjithshëm i PPP-ve është të strukturojë marrëdhëniet midis Bashkisë së Beratit dhe sektorëve privatë në mënyrë të tillë që aktivitetet dhe rreziqet që lidhen me menaxhimin e integruar, shpërndarjen dhe rregullimin e mbetjeve t’i alokohen palës më të aftë për t’i menaxhuar ato.

Lexo më shumë

October 14, 2013