Planifikimi Urban me Pjesëmarrje në Bashkinë e Orikumit

Planifikimi Urban me Pjesemarje (PUP) në Orikum, është hartuar me qëllim që të përmirësojë qeverisjen vendore dhe besimin në bashkinë e Orikumit duke: (i) ngritur kapacitetet e zyrtareve lokal dhe grupeve qytetare për t’u përfshirë në konsultime që janë të fokusuara dhe orientuar drejt zgjidhjes se problemeve te komunitetit dhe, (ii) prezantimi i mekanizmave afatgjate dhe afatshkurter për institucionalizimin e zërit qytetar në vendimarrje në qeveri. Objektivi afatgjate është krijimi i mundësive për përfshirje qytetare në vendimmarje. PUP është hartuar duke u mebeshtetur në kalendarin e buxhetit të qverisjes vendore në bashkinë e Orikumit.

Lexo më shumë

March 11, 2017