Dizenjimi dhe zbatimi i një stategjie për Partneritet Publik Privat në Bashkinë e Korçës

Ky projekt kishte si fokus përmirësimin e qeverisjes vendore duke ofruar shërbim më të mirë dhe rritjen e mirëqënies për komunitetin. Bashkia e Korçës synoi arritjen e këtyre objektivave duke investuar në përmirësimin e kushteve të banimit për familjet në nevojë dhe duke menaxhuar me efikasitet asetet që kanë kaluar nga shteti në pronësi të bashkisë.

Lexo më shumë

September 11, 2009