Instrumente Ekonomike për të Promovuar Përdorimin e Qëndrueshëm të Tokës në Shqipëri

Në kuadër të projektit të financuar nga UNEP, “Zhvillimi i kaapaciteteve të Shqipërisë për një angazhim efektiv me Green Climate Fund“, Instituti i Kërkimeve Urbane përpiloi një raport mbi instrumentet ekonomike që mund të përdoren për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të tokës në Shqipëri.

Lexo më shumë (Anglisht)

February 12, 2021