Hartimi i Manualit dhe Ofrimit të Trajnimeve për Inventarin dhe Transferimin e Pronësisë së Pronave Publike tek Njësitë e Qeverisjes Vendore

Një manual dhe një modul trajnimi për njësitë e qeverisjes vendore për inventarizimin dhe transferimin e pronave publike u përgatitën dhe u vunë në përdorim nga disa njësi të qeverisjes vendore. Në kuadër të Programit të Asistencës së Pushtetit Vendor në Shqipëri, një projekt i financuar nga USAID, Instituti i Kërkimeve Urbane përgatiti këtë Manual për identifikimin dhe inventarizimin e Pronave Publike të Pushtetit Vendor në Shqipëri.

Lexo më shumë

March 11, 2011