Ofrimi i Trajnimeve dhe Përgatitja e Modulit për Njësitë e Qeverisjes Vendore mbi Shërbimin e Prokurimeve Publike

Strategjia për Decentralizimin e Pushtetit Vendor është në zbatim të plotë në Shqipëri. Zbatimi i saj kërkon hartimin e ligjeve të reja, forcimin e institucioneve qendrore dhe vendore dhe rritjen e kapaciteteve dhe efektivitetit të ofrimit të shërbimeve në nivelin e njësive të qeverisjes vendore. Programi i financuar nga UNDP për Qeverisjen Vendore korrespondon me momentin në të cilin zbatimi i strategjisë së decentralizimit kërkon vëmendjen dhe mbështetjen e të gjithë aktorëve të përfshirë në këtë proces.

Lexo më shumë

March 1, 2017