Teknikat e Vëzhguesve të Trajnuar – Video

Shumica e bashkive në qarkun e Elbasanit nuk kanë një sistem për menaxhimin e performancës për shërbimet publike vendore. Si rezultat, monitorimi i shërbimeve publike nuk kryhet në mënyrë sistematike. Strukturat komunitare nuk janë ngritur dhe pjesëmarrja e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes ka qenë shumë e kufizuar. Ishte i nevojshëm krijimi i një metodologjie të unifikuar për përfshirjen e komunitetit në monitorimin dhe vlerësimin e shërbimeve publike. Në këtë drejtim, projekti ndihmoi në mobilizimin e një grupi studentësh vendas, jo ekspertë të fushës, për të monitoruar ofrimin e shërbimeve publike duke përdorur një sistem të unifikuar vlerësimi, Teknikat e Vëzhguesve të Trajnuar (TVT). Nxënësit patën mundësinë të prezantojnë dhe diskutojnë veprime konkrete për ndërhyrje dhe fishat buxhetore në komunat e tyre.

Projekti rezultoi në zhvillimin e një modeli të unifikuar për monitorimin e ofrimit të shërbimeve publike si një mjet avokimi për komunitetin, për të marrë shërbime më efikase dhe efektive, si dhe krijimin e një rrjeti prej 84 vëzhguesish të kualifikuar që monitoronin kolektivisht shërbimet publike vendore në 7 bashki dhe identifikonin nevoja për ndërhyrje. Më shumë se 140 persona morën pjesë në takimet e komunitetit, të cilat ndihmuan në krijimin e dialogut konstruktiv mes komuniteteve dhe vendimmarrësve.

February 12, 2022