Climate Bridges – Forcimi i Mbrojtjes Klimatike përmes Bashkëpunimit

Me miratimin e “Agjendës së Gjelbër për Evropën Juglindore”, ndryshimet klimatike u bënë prioritet politik. Megjithatë, shumë mbetet për t’u bërë për të arritur qëllimet ambicioze të kësaj strategjie. Për të zbatuar masat në një shkallë të gjerë në të gjithë Evropën juglindore, duhet të ekzistojnë disa nevoja strukturore. Një prej tyre është bashkëpunimi i fortë ndërkombëtar ndërmjet të gjithë aktorëve, sepse një politikë efektive e ndryshimeve klimatike nuk mund të jetë vetëm vendore. Megjithatë, bashkëpunimi ndërmjet vendeve të Evropës Juglindore është ende në fillimet e tij.

Climate Bridges përpiqet të rrisë bashkëpunimin duke krijuar Rrjetin Dinarik të Klimës, një rrjet i fortë dhe i ndërlidhur i palëve të shumta të interesit në Evropën Juglindore, të cilët do të punojnë së bashku për të adresuar ndryshimet klimatike. Ky rrjet do të mbështesë zbatimin e masave për klimën dhe qëndrueshmërinë në të gjithë rajonin dhe do të kontribuojë në zbatimin e qëllimeve të “Agjendës së Gjelbër për Evropën Juglindore” në nivel vendor dhe rajonal. Për të arritur këtë, projekti do të ndihmojë në nxitjen e shkëmbimit dhe bashkëpunimit ndërmjet organizatave të ndryshme dhe autoriteteve kombëtare/vendore për të zhvilluar strategji për zbutjen e klimës dhe koncepte zbatimi për rajonet pilot në Dinarike. Duke i motivuar ata të bashkojnë forcat, të mësojnë nga njëri-tjetri, të ndajnë ide dhe të bashkëpunojnë për një politikë efektive klimatike në Evropën Juglindore, projekti do të ndihmojë në forcimin e mbrojtjes së klimës në vargun malor Dinarik në Ballkanin Perëndimor.

Fletë informuese

May 25, 2022