MAPCULT – Kultivimi i Bimëve Medicinale dhe Aromatike si një Alternativë e Qëndrueshme ndaj Kanabisit në Përmet

Ky projekt përmirëson aksesin në zhvillimin socio-ekonomik dhe mbështet mundësi të reja punësimi në komunitetet e rrezikuara nga kultivimi dhe trafikimi i kanabisit, duke mbështetur kultivimin e bimëve aromatike mjekësore në zonën e Përmetit, si një alternativë ekonomikisht e qëndrueshme ndaj kultivimit të kanabisit. Fletë informuese

Read More
Biodrini – Rritja e Biodiversitetit në Basenin e Lumit Drin nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Basenit Ujëndarës

Ky projekt është pjesë e Programit Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë IPA II. Objektivi i tij i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit dhe rritja e biodiversitetit përgjatë basenit të lumit Drin. Aksioni do të zbatohet në komunat Kukës, Has dhe Tropojë në Shqipëri dhe në Komunën e Rahovecit në Kosovë. Burimet mjedisore dhe biodiversiteti i kësaj zone nuk […]

Read More
Climate Bridges – Forcimi i Mbrojtjes Klimatike përmes Bashkëpunimit

Me miratimin e “Agjendës së Gjelbër për Evropën Juglindore”, ndryshimet klimatike u bënë prioritet politik. Megjithatë, shumë mbetet për t’u bërë për të arritur qëllimet ambicioze të kësaj strategjie. Për të zbatuar masat në një shkallë të gjerë në të gjithë Evropën juglindore, duhet të ekzistojnë disa nevoja strukturore. Një prej tyre është bashkëpunimi i […]

Read More
4PLUS- Ndërgjegjësimi Publik, Gatishmëria, Pjesëmarrja dhe Koordinimi për një Mbrojtje Civile Gjithëpërfshirëse

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Gjithashtu, siç përmenden edhe në “Programin Ndërkufitar IPA II Interreg Shqipëri – Greqi 2014-2020”, […]

Read More
Ndarja në Burim e Mbetjeve Bashkiake në Bashkinë Berat

Paketa e Ekonomisë Qarkulluese e BE-së dhe Marrëveshja e Gjelbër Evropiane kanë shtuar vëmendjen te ndarja e mbetjeve në burim. Për këtë qëllim, ky projekti që zbatohet në Bashkinë e Beratit, do të mundësojë prokurimin me sukses të pajisjeve, planifikimin e fushatës së komunikimit dhe nisjen e shërbimeve të reja për ndarjen nga burimi të […]

Read More
Cult2Routes – Zhvillimi i Turizmit Kulturor duke Zbuluar Shtigje Malore dhe Destinacione Kulturore në Zonën Ndërkufitare

Cult2Routes po zbatohet në zonat turistike të bashkive Nestorio, Greqi dhe Tepelenë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë produktet turistike të zonave tërheqëse duke përmirësuar vendet turistike dhe kulturore përmes restaurimit të monumenteve të kulturës dhe zhvillimit të shtigjeve natyrore dhe kulturore me sinjalistikë të duhur, panele informacioni dhe harta që mund të […]

Read More
4ALL – Turizëm i Aksesueshëm për të Gjithë

Ky projekt synon të përmirësojë aksesin ndaj trashëgimisë natyrore dhe kulturore në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi si dhe të mbledhë dhe ndajë informacion të përpiktë për turistët e moshuar, turistët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. Projekti do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e kapaciteteve për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kulturore […]

Read More
CALT – Zhvillimi Ekonomik Alternativ në Zonat me Rrezik të Lartë për Kultivimin e Kanabisit në Gjirokastër dhe Dropull

Bashkitë e Gjirokastrës dhe Dropullit kanë pasur rritje të kultivimit të kanabisit gjatë viteve të fundit. Për shkak të papunësisë së lartë, veçanërisht në zonat rurale të këtyre bashkive, shumë prej banorëve kanë nisur të kultivojnë kanabis për të siguruar të ardhura për familjeve të tyre. Për të luftuar këtë fenomen në këto dy bashki, […]

Read More