Sistemi i Matjes, Raportimit dhe Verifikimit të Ndryshimeve Klimatike në Shqipëri: Shkarkimet dhe Zbutja

Si palë e Marrëveshjes së Parisit dhe kandidate për anëtarësim në BE, Shqipëria duhet të raportojë të dhënat dhe veprimet për ndryshimet klimatike. Për këtë qëllim, duhet të krijohet dhe zbatohet një sistem kombëtar për matjen, raportimin dhe verifikimin (MRV) e të dhënave të ndryshimeve klimatike. Kjo nuk është arritur ende. Ky projekt për gatishmërinë […]

Lexo më shumë
ArtCult – Artizanët për Trashëgiminë Kulturore

Për të adresuar nevojat e Bashkisë së Kavajës dhe të Rrogozhinës, projekti do të kontribuojë në rritjen e mundësisë së tyre për zhvillim social-ekonomik, nëpërmjet vlerësimit të trashëgimisë kulturore, integrimit të grupeve vulnerabël në sektorin e punimeve artizanale tradicionale dhe ngritjes së kapaciteteve të artizanëve individualë dhe NVM-të artizanale. Kur të dyja zonat të marrin […]

Lexo më shumë
CALT – Zhvillimi Ekonomik Alternativ në Zonat me Risk të Lartë të Veprimeve Ilegale/Informale si Mbjellja e Kanabisit, në Gjirokastër dhe Dropull

Bashkitë e Gjirokastrës dhe Dropullit kanë pasur rritje të kultivimit të kanabisit gjatë viteve të fundit. Për shkak të papunësisë së lartë, veçanërisht në zonat rurale të këtyre bashkive, shumë prej banorëve kanë nisur të kultivojnë kanabis për të siguruar të ardhura për familjeve të tyre. Për të luftuar këtë fenomen në këto dy bashki, […]

Lexo më shumë
ECOROUTES – Shtigje Eko-Turizmi në Zonën Ndërkufitare për Promovimin e Turizmit Alternativ

Kukësi dhe Rahoveci kanë shumë destinacione tërheqëse natyrore dhe kulturore, megjithatë, ende nuk kanë një ofertë turistike të larmishme dhe gjithëpërfshirëse që të kombinojë destinacionet më të mira turistike në zonën ndërkufitare. Kjo ka kufizuar potencialin e zonës për t’u bërë një pikë e nxehtë turistike. Bukuritë natyrore të pashfrytëzuara, ndërgjegjësimi i ulët dhe informacioni […]

Lexo më shumë
MAPCULT – Kultivimi i Bimëve Medicinale dhe Aromatike si një Alternativë e Qëndrueshme ndaj Kanabisit në Përmet

Ky projekt përmirëson aksesin në zhvillimin socio-ekonomik dhe mbështet mundësi të reja punësimi në komunitetet e rrezikuara nga kultivimi dhe trafikimi i kanabisit, duke mbështetur kultivimin e bimëve aromatike mjekësore në zonën e Përmetit, si një alternativë ekonomikisht e qëndrueshme ndaj kultivimit të kanabisit. Fletë informuese

Lexo më shumë
Biodrini – Rritja e Biodiversitetit në Basenin e Lumit Drin nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Basenit Ujëndarës

Ky projekt është pjesë e Programit Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë IPA II. Objektivi i tij i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit dhe rritja e biodiversitetit përgjatë basenit të lumit Drin. Aksioni do të zbatohet në komunat Kukës, Has dhe Tropojë në Shqipëri dhe në Komunën e Rahovecit në Kosovë. Burimet mjedisore dhe biodiversiteti i kësaj zone nuk […]

Lexo më shumë
Climate Bridges – Forcimi i Mbrojtjes Klimatike përmes Bashkëpunimit

Me miratimin e “Agjendës së Gjelbër për Evropën Juglindore”, ndryshimet klimatike u bënë prioritet politik. Megjithatë, shumë mbetet për t’u bërë për të arritur qëllimet ambicioze të kësaj strategjie. Për të zbatuar masat në një shkallë të gjerë në të gjithë Evropën juglindore, duhet të ekzistojnë disa nevoja strukturore. Një prej tyre është bashkëpunimi i […]

Lexo më shumë
Ndarja në Burim e Mbetjeve Bashkiake në Bashkinë Berat

Paketa e Ekonomisë Qarkulluese e BE-së dhe Marrëveshja e Gjelbër Evropiane kanë shtuar vëmendjen te ndarja e mbetjeve në burim. Për këtë qëllim, ky projekti që zbatohet në Bashkinë e Beratit, do të mundësojë prokurimin me sukses të pajisjeve, planifikimin e fushatës së komunikimit dhe nisjen e shërbimeve të reja për ndarjen nga burimi të […]

Lexo më shumë
Cult2Routes – Zhvillimi i Turizmit Kulturor duke Zbuluar Shtigje Malore dhe Destinacione Kulturore në Zonën Ndërkufitare

Cult2Routes po zbatohet në zonat turistike të bashkive Nestorio, Greqi dhe Tepelenë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë produktet turistike të zonave tërheqëse duke përmirësuar vendet turistike dhe kulturore përmes restaurimit të monumenteve të kulturës dhe zhvillimit të shtigjeve natyrore dhe kulturore me sinjalistikë të duhur, panele informacioni dhe harta që mund të […]

Lexo më shumë