Vlerësim i Situatës së Qeverisjes Vendore

Projekti i STAR 2 është zhvilluar në vijimësi të paraardhësit të tij, STAR, si dhe në përputhje me asistencën e partnerëve të shumtë për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative në nivel vendore. Duke marrë në konsideratë sa më lart, Projekti i STAR 2 do të ketë një mbulim kombëtarë ku do përfitojnë të 61 […]

Lexo më shumë
Vlerësimi i Zbatimit të Proçesit të Decentralizimit në Shqipëri

This project sought to increase Elbasan’s local government’s capacity in accessing information for the actual state of the services that the municipality offers and the public’s perception of these services. This information provided local government leaders with a better understanding of the current situation in Elbasan. The results of this study were included in the […]

Lexo më shumë
Hartimi i Planeve Operacionale të Zhvillimit Vendor për Njësitë e reja të Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Instituti i Kërkimeve Urbane është i fokusuar në një grup prej katër bashkish, të vendosura në pjesën juglindore të Shqipërisë: Maliq, Devoll, Kolonjë dhe Pustec. URI do të analizojë dokumentet ekzistuese të planifikimit strategjik për të katër bashkitë, duke filluar përgatitjen e diagnozës së situatës së zhvillimit social-ekonomik të zonave, në përputhje me strukturën e […]

Lexo më shumë
Programi i Transparencës për Bashkinë e Tiranës

Programi përfshinte dy komponentë: I. Anketë për disa shërbime në qytetin e Tiranës dhe krijimi i një qendre informacioni në Bashkinë Tiranë; II: Ndërtimi i kapaciteteve në Bashkinë Tiranë. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Forcimi i Rolit të Shoqërisë Civile në Promovimin e Vlerave të Mirëqeverisjes në Luftën Kundër Korrupsionit në Sistemin dhe Strukturën e Qeverisjes Vendore

Ky projekt u fokusua në ngritjen e kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) në 5 qytete (Kamëz, Shijak, Çorovodë, Përmet dhe Laç) për të ndërmarrë një rol aktiv në promovimin e vlerave të mirëqeverisjes në nivel vendor, dhe në inkurajimin e OSHC-ve për të monitoruar aktivitetet e qeverisjes vendore, me qëllim zhdukjen e korrupsionit […]

Lexo më shumë
Asistencë Teknike për Institutin e Statistikave dhe Zyrat Rajonale

Konteksti i projektit është i lidhur me faktin që INSTAT-i ka hyrë në një fazë të rëndësishme të detyrave institucionale, me pasoja direkte mbi kredibilitetin dhe përafrimin e Sistemit Kombëtar të Statistikave të Shqipërisë me kushtet e BE. Organizimi i regjistrimit të planifikuar të popullsisë dhe pronave në 2011, regjistrimit të sipërmarrjeve bujqësore dhe atyre […]

Lexo më shumë
Ngritja e një Qendre Informacioni për Shërbimet Sociale

Ne jemi të kenaqur të themi se kjo qender informacioni e ngritur në Elbasan për shërbimet sociale me mbështetjen e IKU-t po funksionon me sukses dhe në vazhdimësi, duke i dhënë një ndihmëse të madhe sektorit dhe qytetarëve. Ishte ky projekt i realizuar me sukses që e beri bashkinë t’a zgjeronte qendrën e informacionit për […]

Lexo më shumë
Faza përgatitore e Programit “Krijimi dhe Zhvillimi i Integruar Lokal” në Shqipëri, Bosnjë&Hercegovinë dhe Serbi (KZHIL)

Qeveria e Italisë ka dhënë ndihmën e saj për Krijimin dhe Integrimin e Programit Rajonal të Zhvillimit Lokal (KZHIL) që do të ngrihet mbi konceptet e zhvilluara nepermjet projektit serb KZHIL mbi strehen sociale dhe sektorët e planifikimit të zhvillimit lokal. KZHIL do të zbatohet në të njëjtën kohë në Shqipëri, Bosnje dhe Herzegovinë (BiH) […]

Lexo më shumë
Projekte të Hershme (1999-2009)

Që nga 1999, kur Instituti i Kërkimeve Urbane u themelua në Tiranë, Shqipëri, IKU ka punuar me një sërë partnerës dhe donatorësh për zbatimin e projekteve që adresojnë problematika të ndryshme në vend, rajon dhe më gjerë. Bashkëngjitur më poshtë është lista e projekteve të zbatuara nga IKU gjatë dekadës së parë. Lista e projekteve

Lexo më shumë