Shërbime Komunale të Qëndrueshme – Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta

Në kuadër të këtij projekti, IKU do të ndërtojë një sistem të integruar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në disa komuna, parashikuar të kalojë në disa faza (në terma afatmesëm-afatgjatë) për të mbulur të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me Planin vendor/kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve si dhe në përputhje me synimet e […]

Lexo më shumë
Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi

Duke konsideruar zbatimin me sukses të buxhetimit me pjesemarrje në Shqipëri, IKU-it i’u kërkua nga Instituti Urban që të përfshihet dhe asistojë në projektin “Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi”, nën mbështetjen e WB/CAF dhe në bashkepunim të ngushtë me OJF-në Ruse, Instituti I Ekonomisë Urbane. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Laab Shesh (Sheshi i Lojërave) – Krijimi i hapësirave të përbashkëta organike

Tandem është një program ndërkombëtar të shkëmbimit për menaxherët kulturore. Që nga fillimi i tij në vitin 2011, Tandem ka mbështetur bashkëpunime afatgjata, zhvillimin e njohurive dhe mundësitë e rrjeteve për më shumë se 250 menaxherët kulturore nga mbi 130 qytete në 35 vende të Evropës. Tandem Shaml mbështet bashkëpunime eksperimentale përmes ndryshimeve kulturore nga […]

Lexo më shumë
Projekte të Hershme (1999-2009)

Që nga 1999, kur Instituti i Kërkimeve Urbane u themelua në Tiranë, Shqipëri, IKU ka punuar me një sërë partnerës dhe donatorësh për zbatimin e projekteve që adresojnë problematika të ndryshme në vend, rajon dhe më gjerë. Bashkëngjitur më poshtë është lista e projekteve të zbatuara nga IKU gjatë dekadës së parë. Lista e projekteve

Lexo më shumë