Biodrini – Rritja e Biodiversitetit në Basenin e Lumit Drin nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Basenit Ujëndarës

Ky projekt është pjesë e Programit Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë IPA II. Objektivi i tij i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit dhe rritja e biodiversitetit përgjatë basenit të lumit Drin. Aksioni do të zbatohet në komunat Kukës, Has dhe Tropojë në Shqipëri dhe në Komunën e Rahovecit në Kosovë. Burimet mjedisore dhe biodiversiteti i kësaj zone nuk […]

Lexo më shumë
Kërkim Rajonal mbi Instrumentet Ekonomike të Menaxhimit të Mbetjeve të Zbatuara në Vendet e Evropës Juglindore

SEE countries, namely Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Greece, Ukraine and Serbia, face common challenges on solid waste management. Local governments are struggling to cope with the growing volumes of waste; basic waste service provision is mostly concentrated in urban areas, and illegal dumpsites are a frequent sight, especially in rural areas. […]

Lexo më shumë
Shërbime Komunale të Qëndrueshme – Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta

Në kuadër të këtij projekti, IKU do të ndërtojë një sistem të integruar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në disa komuna, parashikuar të kalojë në disa faza (në terma afatmesëm-afatgjatë) për të mbulur të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me Planin vendor/kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve si dhe në përputhje me synimet e […]

Lexo më shumë
Menaxhimi i Mbetjeve dhe Mbrojtja Mjedisore, Bashkëpunimi Ndërkufitar IPA, Shqipëri-Kosovë

Objektivi specifik i projektit është të rris njohuritë dhe angazhimin e 5000 studentëve, 300 mësuesve dhe 1000 qytetarëve në rajon në benefitet e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve dhe riciklimin për mbrojtjen mjedisore dhe zhvillimin ekonomik. Mungesa e ndërgjegjësimit, edukimit dhe aktivitetit në mesin e qytetarëve mbi çështjet mjedisore ka qenë determinuese mbi normat e […]

Lexo më shumë
Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi

Duke konsideruar zbatimin me sukses të buxhetimit me pjesemarrje në Shqipëri, IKU-it i’u kërkua nga Instituti Urban që të përfshihet dhe asistojë në projektin “Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi”, nën mbështetjen e WB/CAF dhe në bashkepunim të ngushtë me OJF-në Ruse, Instituti I Ekonomisë Urbane. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor (REA)

Projekti “Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor” (REA) është nismë rajonale, që zbatohet në 6 vende të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri ku IKU është dhe Partneri Kombëtar, Mal i Zi, Serbi, Maqedoni, Kosovë dhe Bonja &Hercegovina), me qëllim ndërgjegjësimin e vendimmarrësve dhe grupet e interesit, që çështjet e mjedisit dhe zhvillimit të […]

Lexo më shumë
Laab Shesh (Sheshi i Lojërave) – Krijimi i hapësirave të përbashkëta organike

Tandem është një program ndërkombëtar të shkëmbimit për menaxherët kulturore. Që nga fillimi i tij në vitin 2011, Tandem ka mbështetur bashkëpunime afatgjata, zhvillimin e njohurive dhe mundësitë e rrjeteve për më shumë se 250 menaxherët kulturore nga mbi 130 qytete në 35 vende të Evropës. Tandem Shaml mbështet bashkëpunime eksperimentale përmes ndryshimeve kulturore nga […]

Lexo më shumë
Projekte të Hershme (1999-2009)

Që nga 1999, kur Instituti i Kërkimeve Urbane u themelua në Tiranë, Shqipëri, IKU ka punuar me një sërë partnerës dhe donatorësh për zbatimin e projekteve që adresojnë problematika të ndryshme në vend, rajon dhe më gjerë. Bashkëngjitur më poshtë është lista e projekteve të zbatuara nga IKU gjatë dekadës së parë. Lista e projekteve

Lexo më shumë