Raport Vlerësimi për Tiranën: Rimëkëmbja post COVID-19 në Vendbanime Joformale

Projekti “Rimëkëmbja post COVID-19 në vendbanimet joformale në rajonin e UNECE-s” synoi të forcojë kapacitetet e qeverive kombëtare dhe lokale në vendet e UNECE-s për të adresuar nevojat e grupeve më të cenueshme të popullsisë që jetojnë në vendbanimet informale. Qëllimi ishte rritja e rimëkëmbjes socio-ekonomike pas pandemisë dhe kontributi në qëndrueshmërinë e qyteteve në vendet pjesëmarrëse, ndërtimi i kapaciteteve për rimëkëmbje në autoritetet kombëtare dhe vendore në katër vendet pilot, si dhe përmirësimi i planeve të vendbanimeve joformale.

Raporti i Vlerësimit të projektit identifikon sfidat me të cilat përballen vendbanimet informale në Tiranë, në veçanti ai i Laprakës, dhe vlerëson ndikimin dhe reagimet ndaj pandemisë COVID-19 në këtë vendbanim të përzgjedhur joformal. Ai gjithashtu vlerëson nevojat e banorëve të vendbanimit, përmes mbledhjes dhe analizës së të dhënave dhe informacionit. Përveç kësaj, ai ofron rekomandime për përmirësimin e vendbanimeve të përzgjedhura joformale dhe mbështetjen e qytetit në rimëkëmbjen nga pandemia COVID-19.

Lexo më shumë

December 27, 2020