Mbështetja e Bashkimit Evropian për Menaxhimin e Integruar të Ujrave

Agjencia Austriake për Zhvillim (AAZH) zbatoi projektin e financuar nga BE “Mbështetje e Bashkimit Evropian (BE) për Menaxhimin e Integruar të Ujrave (EUSIWM)” në Shqipëri. Duke u mbështetur në Programin e Veprimit IPA 2016 për Shqipërinë për Mbështetjen e Menaxhimit të Ujërave, dhe në përputhje me strategjinë vendase të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim për Shqipërinë […]

Lexo më shumë
OSHC-të Shqiptare në Procesin e Negociatave për Anëtarësim në BE

Është gjerësisht e pranuar që Kapitulli 27 i negociatave të anëtarësimit në BE është ndër më sfiduesit, si për arritjen e standardeve të cilësive dhe menaxhimit mjedisor ashtu edhe për barrën e tij financiare. Menaxhimi i ujit dhe mbetjeve, mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit dhe pajtueshmëria me kërkesat për informimin e publikut dhe pjesëmarrjen në […]

Lexo më shumë
Zhvillimi i Kapaciteteve të Shqipërisë për një Angazhim Efektiv me Green Climate Fund

Qeveria e Shqipërisë po përpiqet të rrisë rezistencën klimatike të vendit. Objektivi i këtij granti ishte të ndihmonte vendin në identifikimin e aktiviteteve të ndryshimeve klimatike me prioritet të lartë financimi, duke mbështetur kështu Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Pikën Kombëtare Fokale në finalizimin e Programit të Vendit për angazhimin me GCF, si dhe […]

Lexo më shumë
Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës përmes Restaurimit të Integruar të Ekosistemeve

Degradimi i tokës është një kërcënim i vazhdueshëm për mirëqënien socio-ekonomike dhe mjedisore të Shqipërisë. Ky program u hartua për të mbështetur adoptimin e gjerë të aktiviteteve për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në vend, duke mbështetur planifikimin e integruar të menaxhimit të mbetjeve që merr parasysh si nevojat e zhvillimit ashtu dhe shërbimet […]

Lexo më shumë
Organizata e Marketingut në Prespë për Prodhimet e Zonës

Krijimi i një Organizate Marketingu (OM) për produktet e disa grupe prodhuesish të përzgjedhur në Parkun Kombëtar të Prespës në Shqipëri. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Praktika më e Mirë e Riciklimit përmes Vullnetarizmit. EUROPA PËR QYTETARËT

Qëllimi i projektit ishte jo vetëm të prezantojë standardet e EU-së mbi riciklimin, por gjithashtu të vë theksin mbi rëndësinë që vullnetarizmi ka, si dhe gjithashtu rëndësinë që ai ka mbi menaxhimin e qëndrueshëm të riciklimit. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Shoqëri Civile Aktive në Menaxhimin e Shërbimeve Mjedisore

Promovimi i një rrjeti organizatash dhe aktiviteteve vendore për menaxhim më të mirë të shërbimeve mjedisore në Shqipëri Lexo më shumë

Lexo më shumë
Vlerësimi i Përgatitjes dhe i Menaxhimit te Emergjencave Civile në Shqipëri

Nën perspektivën e Bankës Botërore mbi Menaxhimin e Fatkeqesive Natyrore në Europe, IKU ka përgatitur dhe dorezuar te Banka Botërore nje raport të detajuar mbi statusin ligjor, institucional dhe operacional të organizimit të Shqipërise për të përballuar dhe kaluar fatkeqesite natyrore. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Ngritja e Kapaciteteve për Zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm, Qarku Korçë

Objektivi operativ është ndërtimi i kapacitetit për të arritur qëllimet e mëposhtme: – Promovimi i turizmit të qëndrrueshëm, rankimi I barabartë I qëllimeve ekologjike, sociale dhe ekonomike dhe përcaktimi I mënyrave të reja për të integruar mbrojtjen e mjedisit. – Të promovojë zhvillim të qëndrueshëm të ndërmarrjeve të mesme në sektorin e turizmit. – Promovimi […]

Lexo më shumë