Cult2Routes – Zhvillimi i Turizmit Kulturor duke Zbuluar Shtigje Malore dhe Destinacione Kulturore në Zonën Ndërkufitare

Cult2Routes po zbatohet në zonat turistike të bashkive Nestorio, Greqi dhe Tepelenë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë produktet turistike të zonave tërheqëse duke përmirësuar vendet turistike dhe kulturore përmes restaurimit të monumenteve të kulturës dhe zhvillimit të shtigjeve natyrore dhe kulturore me sinjalistikë të duhur, panele informacioni dhe harta që mund të […]

Lexo më shumë
4ALL – Turizëm i Aksesueshëm për të Gjithë

Ky projekt synon të përmirësojë aksesin ndaj trashëgimisë natyrore dhe kulturore në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi si dhe të mbledhë dhe ndajë informacion të përpiktë për turistët e moshuar, turistët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. Projekti do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e kapaciteteve për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kulturore […]

Lexo më shumë
Përmirësimi i Kontributit Kombëtar të Përcaktuar Ekzistues

Arritja kryesore e këtij projekti ishte vlerësimi i potencialit kombëtar të eficiencës energjetike për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë gjatë periudhës 2016-2031, duke i dhënë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë politika dhe masa alternative shtesë për përmirësimin e Kontributit ekzistues të Përcaktuar Kombëtar (NDC 2015), në përputhje me […]

Lexo më shumë
Festivali i Filmit Mjedisor të Shqipërisë – Edicioni V

Duke qenë se mbrojtja e mjedisit dhe mitigimi i ndryshimeve klimatike është një sfidë urgjente globale, disa OJQ shqiptare bashkuan forcat për të financuar, organizuar dhe mbështetur edicionin e pestë të Festivalit të Filmit Mjedisor të Shqipërisë (EFFA), i mbajtur nga data 24 deri më 28 tetor 2017. Festivali ftoi të gjithë, pavarësisht moshës, prejardhjes […]

Lexo më shumë
Mbështetja e Bashkimit Evropian për Menaxhimin e Integruar të Ujrave

Agjencia Austriake për Zhvillim (AAZH) zbatoi projektin e financuar nga BE “Mbështetje e Bashkimit Evropian (BE) për Menaxhimin e Integruar të Ujrave (EUSIWM)” në Shqipëri. Duke u mbështetur në Programin e Veprimit IPA 2016 për Shqipërinë për Mbështetjen e Menaxhimit të Ujërave, dhe në përputhje me strategjinë vendase të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim për Shqipërinë […]

Lexo më shumë
OSHC-të Shqiptare në Procesin e Negociatave për Anëtarësim në BE

Është gjerësisht e pranuar që Kapitulli 27 i negociatave të anëtarësimit në BE është ndër më sfiduesit, si për arritjen e standardeve të cilësive dhe menaxhimit mjedisor ashtu edhe për barrën e tij financiare. Menaxhimi i ujit dhe mbetjeve, mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit dhe pajtueshmëria me kërkesat për informimin e publikut dhe pjesëmarrjen në […]

Lexo më shumë
Zhvillimi i Kapaciteteve të Shqipërisë për një Angazhim Efektiv me Green Climate Fund

Qeveria e Shqipërisë po përpiqet të rrisë rezistencën klimatike të vendit. Objektivi i këtij granti ishte të ndihmonte vendin në identifikimin e aktiviteteve të ndryshimeve klimatike me prioritet të lartë financimi, duke mbështetur kështu Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Pikën Kombëtare Fokale në finalizimin e Programit të Vendit për angazhimin me GCF, si dhe […]

Lexo më shumë
Menaxhimi i Mbeturinave Detare

Marrëveshja për financimin në shkallë të vogël midis Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Institutit të Kërkimeve Urbane është pjesë e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet UNEP/MAP 2016-2021 dhe Ministrisë Italiane të Mjedisit, Tokës dhe Detit. Marrëveshja parashikon një projekt pilot për menaxhimin e mbeturinave detare në Shqipëri, i cili shërben për zbatimin e […]

Lexo më shumë
Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës përmes Restaurimit të Integruar të Ekosistemeve

Degradimi i tokës është një kërcënim i vazhdueshëm për mirëqënien socio-ekonomike dhe mjedisore të Shqipërisë. Ky program u hartua për të mbështetur adoptimin e gjerë të aktiviteteve për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në vend, duke mbështetur planifikimin e integruar të menaxhimit të mbetjeve që merr parasysh si nevojat e zhvillimit ashtu dhe shërbimet […]

Lexo më shumë