Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës përmes Restaurimit të Integruar të Ekosistemeve

Degradimi i tokës është një kërcënim i vazhdueshëm për mirëqënien socio-ekonomike dhe mjedisore të Shqipërisë. Ky program u hartua për të mbështetur adoptimin e gjerë të aktiviteteve për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në vend, duke mbështetur planifikimin e integruar të menaxhimit të mbetjeve që merr parasysh si nevojat e zhvillimit ashtu dhe shërbimet […]

Lexo më shumë
Organizata e Marketingut në Prespë për Prodhimet e Zonës

Krijimi i një Organizate Marketingu (OM) për produktet e disa grupe prodhuesish të përzgjedhur në Parkun Kombëtar të Prespës në Shqipëri. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Praktika më e Mirë e Riciklimit përmes Vullnetarizmit. EUROPA PËR QYTETARËT

Qëllimi i projektit ishte jo vetëm të prezantojë standardet e EU-së mbi riciklimin, por gjithashtu të vë theksin mbi rëndësinë që vullnetarizmi ka, si dhe gjithashtu rëndësinë që ai ka mbi menaxhimin e qëndrueshëm të riciklimit. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Shoqëri Civile Aktive në Menaxhimin e Shërbimeve Mjedisore

Promovimi i një rrjeti organizatash dhe aktiviteteve vendore për menaxhim më të mirë të shërbimeve mjedisore në Shqipëri Lexo më shumë

Lexo më shumë
Vlerësimi i Përgatitjes dhe i Menaxhimit te Emergjencave Civile në Shqipëri

Nën perspektivën e Bankës Botërore mbi Menaxhimin e Fatkeqesive Natyrore në Europe, IKU ka përgatitur dhe dorezuar te Banka Botërore nje raport të detajuar mbi statusin ligjor, institucional dhe operacional të organizimit të Shqipërise për të përballuar dhe kaluar fatkeqesite natyrore. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Ngritja e Kapaciteteve për Zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm, Qarku Korçë

Objektivi operativ është ndërtimi i kapacitetit për të arritur qëllimet e mëposhtme: – Promovimi i turizmit të qëndrrueshëm, rankimi I barabartë I qëllimeve ekologjike, sociale dhe ekonomike dhe përcaktimi I mënyrave të reja për të integruar mbrojtjen e mjedisit. – Të promovojë zhvillim të qëndrueshëm të ndërmarrjeve të mesme në sektorin e turizmit. – Promovimi […]

Lexo më shumë
Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor (REA)

Projekti “Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor” (REA) është nismë rajonale, që zbatohet në 6 vende të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri ku IKU është dhe Partneri Kombëtar, Mal i Zi, Serbi, Maqedoni, Kosovë dhe Bonja &Hercegovina), me qëllim ndërgjegjësimin e vendimmarrësve dhe grupet e interesit, që çështjet e mjedisit dhe zhvillimit të […]

Lexo më shumë