Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor (REA)

Projekti “Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor” (REA) është nismë rajonale, që zbatohet në 6 vende të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri ku IKU është dhe Partneri Kombëtar, Mal i Zi, Serbi, Maqedoni, Kosovë dhe Bonja &Hercegovina), me qëllim ndërgjegjësimin e vendimmarrësve dhe grupet e interesit, që çështjet e mjedisit dhe zhvillimit të […]

Lexo më shumë
Projekti për Sistemin e Integruar të Monitorimit dhe Vlerësimit të PZHBN

Projekti për Zhvillimin e Burimeve Natyrore mbështetur nga Qeveria Shqiptare dhe financuar nga Banka Botërore, GEF dhe SIDA, ka për qëllim të zhvillojë menaxhimin e burimeve natyrore të bazuar në komunitet në rreth 218 komuna në tokat e larta dhe malore të ekspozuara ndaj erozionit, që do çojë në rritjen e prodhimtarisë dhe të ardhurave […]

Lexo më shumë
Menaxhimi i projektit dhe studimin e mjedisit për Projektin “ Mullinj me Erë” – Në Qarkun Korçë (PROJEKTI KAPPET)

Në përpjekjet e tij drejt mbrojtjes së mjedisit, IKU ka studiuar burimet potenciale të energjive të rinovueshme, të cilat janë duke u shpërndarë në mbarë botën me shpejtësi. Përpjekjet dhe investimet e bëra nga shumica e shteteve të botës janë në drejtim të implementimit të Protokollit të Kiotos. Respektimi i këtij protokolli do të intensifikojë […]

Lexo më shumë
Deturel – Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës

Projekti Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës (Deturel) ndihmoi në ndërtimin e një koncepti turistik, hartimin e një plani veprimi për zhvillimin sezonal, ekologjik dhe të qëndrueshëm të turizmit dhe zbatimin e tij në bashkëpunim me komunitetin dhe institucionet vendore. Deturel nxiti zhvillimin e standardeve të shëndetit dhe sigurisë për turizmin familjar, në bujtina, […]

Lexo më shumë
Projekte të Hershme (1999-2009)

Që nga 1999, kur Instituti i Kërkimeve Urbane u themelua në Tiranë, Shqipëri, IKU ka punuar me një sërë partnerës dhe donatorësh për zbatimin e projekteve që adresojnë problematika të ndryshme në vend, rajon dhe më gjerë. Bashkëngjitur më poshtë është lista e projekteve të zbatuara nga IKU gjatë dekadës së parë. Lista e projekteve

Lexo më shumë