Udhëzues për Gatishmërinë dhe Emergjencat Vendore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ky udhëzues është zhvilluar për projektin 4PLUS në kuadër të “Programit Ndërkufitar IPA II Greqi – Shqipëri 2014-2020” dhe synon të ndihmojë qytetarët të identifikojnë informacionin e mundshëm mbi rreziqet e fatkeqësive, të integrojnë planet zbutëse individuale dhe komunitare dhe të bëjnë përpjekje për të përmirësuar procesin e rimëkëmbjes. pas fatkeqësive natyrore. Përveç kësaj, ky […]

Lexo më shumë
Raport Vlerësimi për Tiranën: Rimëkëmbja post COVID-19 në Vendbanime Joformale

Projekti “Rimëkëmbja post COVID-19 në vendbanimet joformale në rajonin e UNECE-s” synoi të forcojë kapacitetet e qeverive kombëtare dhe lokale në vendet e UNECE-s për të adresuar nevojat e grupeve më të cenueshme të popullsisë që jetojnë në vendbanimet informale. Qëllimi ishte rritja e rimëkëmbjes socio-ekonomike pas pandemisë dhe kontributi në qëndrueshmërinë e qyteteve në […]

Lexo më shumë
Katalogu i Itinerarëve Turistikë

Projekti “Përforcimi i Prodhimit Artizanal, Kulturës dhe Ekoturizmit – HAMLET” trajton rritjen e vlerave të qendrave historike, fshatrave dhe qytezave të vogla nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe ekonomik, duke nxjerrë në pah asetet mjedisore dhe kulturore të territoreve të përzgjedhura. Duke zhvilluar një strategji të përbashkët të menaxhimit të turizmit, projekti […]

Lexo më shumë
Raport i Anketës Telefonike: Vlerësim për Aftësitë e Kufizuara

Megjithëse parandalimi i fatkeqësive po fiton një rëndësi të shtuar në Rregulloret e Shqipërisë dhe Greqisë dhe në prioritetet e autoriteteve vendore në rajon, të dhënat bazë dhe udhëzimet strategjike se si të zbatohet përcaktimi përkatës i prioriteteve dhe si të mbështeten masat e parandalimit dhe reagimit ndaj rreziqeve. mungojnë qytetarët me lëvizshmëri dhe autonomi […]

Lexo më shumë
Matrica e Kompetencave të Vetëqeverisjes Vendore

Kjo analizë jep rekomandime për Ministrinë e Brendshme, përgjegjëse për koordinimin me pushtetin vendor dhe shoqatat e zgjedhura vendore, për hapat që duhen ndërmarrë për të garantuar në legjislacionin sektorial në lidhje me vetëqeverisjen vendore shtrirjen e autonomisë vendore të përcaktuar në Strategjinë Ndërsektoriale të Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore. Për këtë qëllim janë shqyrtuar rreth […]

Lexo më shumë
Paketa e Instrumenteve për Përgatitjen, Zbatimin, Monitorimin, Raportimin dhe Vlerësimin e Reformës së Administratës Publike dhe Strategjive të Sektorit

Një administratë publike që funksionon mirë është parakusht për një qeverisje demokratike transparente dhe efektive. Ajo është themeli për funksionimin e shtetit, duke përcaktuar aftësinë e qeverisë për të ofruar shërbime publike dhe për të nxitur konkurrencën dhe rritjen. Arritja e standardit të nevojshëm të administratës publike kërkon reforma në shumë fusha, si në politikë […]

Lexo më shumë
T’a Pastrojmë Shqipërinë!

Instituti i Kërkimeve Urbane ofroi asistencë teknike dhe ndihmoi në lehtësimin e procesit të mobilizimit të komunitetit në kuadër të projektit “Ta pastrojmë Shqipërinë!”. Përgjatë periudhës së zbatimit të projektit, mars-maj 2018, IKU u angazhua në hartimin e planeve të punës si dhe të kalendarëve të aktiviteteve për bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë, ku zbatohet […]

Lexo më shumë
Financat Vendore për Shërbimet Mjedisore

Zbatimi i Reformës Administrative dhe Territoriale në vend u shoqërua me delegimin për herë të parë nga qeveria qendrore tek ajo vendore të disa funksioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit; njëkohësisht, me zgjerimin e territorit dhe popullsisë së bashkive, nevoja për shërbimet publike vendore të lidhura me mjedisin u rrit. Këto përgjegjësi më të […]

Lexo më shumë
Bashkitë në Procesin e Integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Qëllimi i këtij raporti është të sjellë në vëmendje rëndësinë e qeverisë vendore në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE duke paraqitur përgjegjësinë e saj në drejtim të përmbushjes së kritereve të anëtarësimit dhe gjendjen e përmbushjes së tyre në vitin 2017, e cila të mund të jetë bazë për vlerësimin e performancës së […]

Lexo më shumë