Ofrimi i Trajnimeve dhe Përgatitja e Modulit për Njësitë e Qeverisjes Vendore mbi Shërbimin e Prokurimeve Publike

Strategjia për Decentralizimin e Pushtetit Vendor është në zbatim të plotë në Shqipëri. Zbatimi i saj kërkon hartimin e ligjeve të reja, forcimin e institucioneve qendrore dhe vendore dhe rritjen e kapaciteteve dhe efektivitetit të ofrimit të shërbimeve në nivelin e njësive të qeverisjes vendore. Programi i financuar nga UNDP për Qeverisjen Vendore korrespondon me […]

Lexo më shumë
Grumbullimi i Mbetjeve në dy Rryma dhe Riciklimi i Mbetjeve

URI in cooperation with the Municipality of Lezha and with the financial support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Albania, has implemented the project “Participatory Plastic Cleaning and Waste Management in the Municipality of Lezha” as an attempt to help implement the National Strategy on Waste Management and assist in improving […]

Lexo më shumë
Vlerësimi i Aksesit në Furnizimin me Ujë të Pijshëm dhe Largimin e Ujërave të Ndotura

Në kuadër të projektit Shoqëri Civile Aktive në Shërbimet Mjedisore në Shqipëri, Instituti i Kërkimeve Urbane realizoi vlerësimin e aksesit në furnizim me ujë të pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura. Ky studim ndërtohet mbi intervista të drejtpërdrejta, të realizuara me pyetësorë drejtuar qytetarëve dhe drejtueseve të ndërmarrjeve të ujësjellës-kanalizimeve në qytetet e organizatave […]

Lexo më shumë
Hartimi i një Skeme PPP për Menaxhimin e Mbetjeve të Riciklueshme në Bashkinë e Beratit

Qëllimi i përgjithshëm i PPP-ve është të strukturojë marrëdhëniet midis Bashkisë së Beratit dhe sektorëve privatë në mënyrë të tillë që aktivitetet dhe rreziqet që lidhen me menaxhimin e integruar, shpërndarjen dhe rregullimin e mbetjeve t’i alokohen palës më të aftë për t’i menaxhuar ato. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Rrjetet e Shoqërisë Civile në Promovimin e Parimeve të Qeverisjes së Mirë

This publication is prepared by the Urban Research Institute in the framework of the OSCE Presence in Albania project “Strengthening the role of civil society in promoting good governance principles in the fight against corruption at the local government system and structures”, implemented at the Local Government Units of Kamëz, Laç, Përmet, Shijak and Çorovodë. […]

Lexo më shumë
Hartimi i Manualit dhe Ofrimit të Trajnimeve për Inventarin dhe Transferimin e Pronësisë së Pronave Publike tek Njësitë e Qeverisjes Vendore

Një manual dhe një modul trajnimi për njësitë e qeverisjes vendore për inventarizimin dhe transferimin e pronave publike u përgatitën dhe u vunë në përdorim nga disa njësi të qeverisjes vendore. Në kuadër të Programit të Asistencës së Pushtetit Vendor në Shqipëri, një projekt i financuar nga USAID, Instituti i Kërkimeve Urbane përgatiti këtë Manual […]

Lexo më shumë
Plani i Zhvillimit të Turizmit Komuna Qendër, Vlorë

In January 2009, Qendër Commune was involved in the process of drafting the Strategic Plan for Tourism Development to define a clear vision for the future of the commune and to plan the action steps and necessary resources to achieve that vision. Drafting of the Strategic Plan for Tourism Development was accomplished through an open […]

Lexo më shumë
Studim Krahasues – Menaxhimi i Buxhetit dhe Kapaciteti Fiskal, Komunat e Qarkut Korçë

This is study is part of a project for the budget analysis and financial management that was financed and implemented by the Swedish organizations SIDA and SIPU International for 9 pilot communes in Korca Region. The communes included in this project were: Proger, Qender-Bilisht, Bulgarec, Voskop, Voskopoje, Mollas, Liqenas, Hudenisht and Proptisht.This project offered technical […]

Lexo më shumë
Manuali i Mbikëqyrjes dhe Kolaudimit të Punimeve të Ndërtimit

IKU punoi në hartimin dhe publikimin e manualit që cakton standarde mbi supervizimin dhe monitorimin e procesit të ndërtimit, si dhe testimin e punimeve të ndërtimit. Manuali gjithashtu adreson projektet e infrastrukturës, si punët publike, sipas legjislacionit dhe praktikave më të mira. Lexo më shumë

Lexo më shumë