Cult2Routes – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare

Qëllimi kryesor i projektit – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare (Cult2Routes) është përmirësimi i produktit turistik në zonat atraktive, duke përmirësuar infrastrukturën turistike dhe kulturore në bashkitë e Nestramit dhe Tepelenës, dhe duke zhvilluar shtigje malore dhe destinacione kulturore me sinjalistika të përshtatshme, panele informacioni dhe […]

Read More

Asistencë Teknike për Sistemin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashki të Përzgjedhura të Shqipërisë

Ky projekt pason asistencën e më mëparshme ofruar në kuadër të programeve CARDS dhe IPA në mbështetje të sektorit të mjedisit dhe ndryshimit të klimës në Shqipëri.Në një takim të Komitetit Drejtues të projektit më 31 korrik 2019, dhe mbi bazën e një rishikimi të kujdesshëm të rezultateve të arritura deri më sot dhe ndikimeve […]

Read More

Matrica e Kompetencave e Vetëqeverisjes Vendore

Reforma më e fundit e decentralizimit në vend ka filluar me ligjin 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe me ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; dhe vazhdon më tej me analizën e ligjeve sektoriale në mënyrë që të ndihmojë në harmonizimin e shpërndarjes së autoritetit në të dy nivelet qeverisëse për secilën fushë të […]

Read More

Promovimi i Parandalimit të Mbetjeve dhe Riciklimi në Zonën Ndërkufitare – Less Waste II

Menaxhimi i duhur i Mbeturinave mbetet një çështje në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi. Janë bërë shumë hapa drejt një Menaxhimi të Integruar të Mbetjeve, por ende ka shumë nevojë për të bërë. Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit me emrin “Menaxhimi i Mbeturinave Komunale”, në Shqipëri kërkohet urgjentisht ngritja e një sistemi të veçantë të […]

Read More