Manual për monitorimin e KKP-së 2021-2030

Ky manual për zhvillimin e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar të Shqipërisë 2021-2030 i shërben Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për zbatimin e politikave dhe masave të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar 2021-2030, si dhe për përmbushjen me cilësi të detyrimeve të Shqipërisë kundrejt Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara mbi […]

Lexo më shumë
Potenciali shtesë i eficiencës së energjisë për përmirësimin e KKP-së së Shqipërisë 2030

Ky studim është një analizë e potencialit të Shqipërisë për reduktimin e emetimeve të gazeve serë nëpërmjet eficiencës së energjisë; ai mbështet Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për përmirësimin e Kontributit Kombëtar të Përcaktuar për reduktimin e emetimeve të gazeve serë, si dhe për përmbushjen me cilësi të detyrimeve të Shqipërisë kundrejt Konventës Kuadër të Kombeve të […]

Lexo më shumë
Vulnerabiliteti i grave ndaj ndryshimeve klimatike

Ky studim është një pasqyrë e dimensioneve të cenueshmërisë gjinore ndaj ndryshimeve klimatike në Shqipëri. Ai mbështet Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit në avancimin e procesit të integrimit gjinor në politikën kombëtare të ndryshimeve klimatike, si pjesë e procesit të përmirësimit të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar për reduktimin e emetimeve të gazeve serë, si dhe […]

Lexo më shumë
Gjendja e zbatimit të politikave dhe masave të eficiencës së energjisë

Ky raport është një vlerësim i gjendjes së zbatimit të politikave kombëtare të eficiencës së energjisë dhe masave për zbutjen e ndryshimeve klimatike në KKP-në e Shqipërisë 2016-2030. Ai mbështet Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit në përmirësimin e Kontributit Kombëtar të Përcaktuar për reduktimin e emetimeve të gazeve serë, si dhe për përmbushjen me cilësi të […]

Lexo më shumë
Artizanati në Kavajë dhe Rrogozhinë

Instituti i Kërkimeve Urbane në bashkëpunim me Kube Studios po zbatojnë projektin “Artizanët për Trashëgiminë Kulturore (ArtCult)” në Kavajë dhe Rrogozhinë, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit EU4Culture, i cili zbatohet nga UNOPS në partneritet të ngushtë me Ministrinë e Kulturës. ArtCult synon të ofrojë mbështetje për ruajtjen dhe rijetësimin e […]

Lexo më shumë
Praktika të Mira në Bashkitë e Qarkut Elbasan

Projekti “Qytetarë aktivë për monitorimin e ofrimit të shërbimeve publike vendore nëpërmjet Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar” prezanton Teknikën  e Vëzhguesve të Trajnuar (TVT), me qëllim përmirësimin e kapaciteteve të administratës vendore për të monitoruar e vlerësuar ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet bashkëpunimit me vetë qytetarët që i përfitojnë ato. Zbatimi i Teknikës së Vëzhguesve […]

Lexo më shumë
Këndvështrimi Alternativ i Progresit Mjedisor: Negociatat e Shqipërisë me BE-në dhe Kapitulli 27

Grupimi GREEN 27+ i përbërë nga REC Albania, INCA, Qendra EDEN/EDEN Centre dhe Urban Research Institute, i mbështetur nga 20 organizata të tjera mjedisore në vend, hartuan këtë raport, i cili është i pari i këtij lloji në vendin tonë. Ky grupim beson fuqimisht në aftësitë dhe kapacitetet e shoqërisë civile mjedisore shqiptare për të […]

Lexo më shumë
Plani Vendor i Zhvillimit Mjedisor, Turistik dhe Ekonomik

Projekti “Bashkëpunimi ndër-kufitar për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm, nëpërmjet rritjes së vlerës së trashëgimisë kulturore rurale dhe ruajtjes së burimeve natyrore të zonave me pemishte antike të ullirit – OLIVO” kontribuoi në promovimin e aktiviteteve të qëndrueshme të turizmit dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e burimeve natyrore në zonat me pemë ulliri antike/të vjetra dhe […]

Lexo më shumë
Instrumente Ekonomike për të Promovuar Përdorimin e Qëndrueshëm të Tokës në Shqipëri

Në kuadër të projektit të financuar nga UNEP, “Zhvillimi i kaapaciteteve të Shqipërisë për një angazhim efektiv me Green Climate Fund“, Instituti i Kërkimeve Urbane përpiloi një raport mbi instrumentet ekonomike që mund të përdoren për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të tokës në Shqipëri. Lexo më shumë (Anglisht)

Lexo më shumë