Praktika të Mira në Bashkitë e Qarkut Elbasan

Projekti “Qytetarë aktivë për monitorimin e ofrimit të shërbimeve publike vendore nëpërmjet Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar” prezanton Teknikën  e Vëzhguesve të Trajnuar (TVT), me qëllim përmirësimin e kapaciteteve të administratës vendore për të monitoruar e vlerësuar ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet bashkëpunimit me vetë qytetarët që i përfitojnë ato. Zbatimi i Teknikës së Vëzhguesve […]

Lexo më shumë
Këndvështrimi Alternativ i Progresit Mjedisor: Negociatat e Shqipërisë me BE-në dhe Kapitulli 27

Grupimi GREEN 27+ i përbërë nga REC Albania, INCA, Qendra EDEN/EDEN Centre dhe Urban Research Institute, i mbështetur nga 20 organizata të tjera mjedisore në vend, hartuan këtë raport, i cili është i pari i këtij lloji në vendin tonë. Ky grupim beson fuqimisht në aftësitë dhe kapacitetet e shoqërisë civile mjedisore shqiptare për të […]

Lexo më shumë
Plani Vendor i Zhvillimit Mjedisor, Turistik dhe Ekonomik

Projekti “Bashkëpunimi ndër-kufitar për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm, nëpërmjet rritjes së vlerës së trashëgimisë kulturore rurale dhe ruajtjes së burimeve natyrore të zonave me pemishte antike të ullirit – OLIVO” kontribuoi në promovimin e aktiviteteve të qëndrueshme të turizmit dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e burimeve natyrore në zonat me pemë ulliri antike/të vjetra dhe […]

Lexo më shumë
Instrumente Ekonomike për të Promovuar Përdorimin e Qëndrueshëm të Tokës në Shqipëri

Në kuadër të projektit të financuar nga UNEP, “Zhvillimi i kaapaciteteve të Shqipërisë për një angazhim efektiv me Green Climate Fund“, Instituti i Kërkimeve Urbane përpiloi një raport mbi instrumentet ekonomike që mund të përdoren për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të tokës në Shqipëri. Lexo më shumë (Anglisht)

Lexo më shumë
Udhëzues për Gatishmërinë dhe Emergjencat Vendore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ky udhëzues është zhvilluar për projektin 4PLUS në kuadër të “Programit Ndërkufitar IPA II Greqi – Shqipëri 2014-2020” dhe synon të ndihmojë qytetarët të identifikojnë informacionin e mundshëm mbi rreziqet e fatkeqësive, të integrojnë planet zbutëse individuale dhe komunitare dhe të bëjnë përpjekje për të përmirësuar procesin e rimëkëmbjes. pas fatkeqësive natyrore. Përveç kësaj, ky […]

Lexo më shumë
Raport Vlerësimi për Tiranën: Rimëkëmbja post COVID-19 në Vendbanime Joformale

Projekti “Rimëkëmbja post COVID-19 në vendbanimet joformale në rajonin e UNECE-s” synoi të forcojë kapacitetet e qeverive kombëtare dhe lokale në vendet e UNECE-s për të adresuar nevojat e grupeve më të cenueshme të popullsisë që jetojnë në vendbanimet informale. Qëllimi ishte rritja e rimëkëmbjes socio-ekonomike pas pandemisë dhe kontributi në qëndrueshmërinë e qyteteve në […]

Lexo më shumë
Katalogu i Itinerarëve Turistikë

Projekti “Përforcimi i Prodhimit Artizanal, Kulturës dhe Ekoturizmit – HAMLET” trajton rritjen e vlerave të qendrave historike, fshatrave dhe qytezave të vogla nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe ekonomik, duke nxjerrë në pah asetet mjedisore dhe kulturore të territoreve të përzgjedhura. Duke zhvilluar një strategji të përbashkët të menaxhimit të turizmit, projekti […]

Lexo më shumë
Raport i Anketës Telefonike: Vlerësim për Aftësitë e Kufizuara

Megjithëse parandalimi i fatkeqësive po fiton një rëndësi të shtuar në Rregulloret e Shqipërisë dhe Greqisë dhe në prioritetet e autoriteteve vendore në rajon, të dhënat bazë dhe udhëzimet strategjike se si të zbatohet përcaktimi përkatës i prioriteteve dhe si të mbështeten masat e parandalimit dhe reagimit ndaj rreziqeve. mungojnë qytetarët me lëvizshmëri dhe autonomi […]

Lexo më shumë
Matrica e Kompetencave të Vetëqeverisjes Vendore

Kjo analizë jep rekomandime për Ministrinë e Brendshme, përgjegjëse për koordinimin me pushtetin vendor dhe shoqatat e zgjedhura vendore, për hapat që duhen ndërmarrë për të garantuar në legjislacionin sektorial në lidhje me vetëqeverisjen vendore shtrirjen e autonomisë vendore të përcaktuar në Strategjinë Ndërsektoriale të Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore. Për këtë qëllim janë shqyrtuar rreth […]

Lexo më shumë