Manual për monitorimin e KKP-së 2021-2030

Ky manual për zhvillimin e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar të Shqipërisë 2021-2030 i shërben Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për zbatimin e politikave dhe masave të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar 2021-2030, si dhe për përmbushjen me cilësi të detyrimeve të Shqipërisë kundrejt Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara mbi […]

Lexo më shumë

Potenciali shtesë i eficiencës së energjisë për përmirësimin e KKP-së së Shqipërisë 2030

Ky studim është një analizë e potencialit të Shqipërisë për reduktimin e emetimeve të gazeve serë nëpërmjet eficiencës së energjisë; ai mbështet Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për përmirësimin e Kontributit Kombëtar të Përcaktuar për reduktimin e emetimeve të gazeve serë, si dhe për përmbushjen me cilësi të detyrimeve të Shqipërisë kundrejt Konventës Kuadër të Kombeve të […]

Lexo më shumë

Vulnerabiliteti i grave ndaj ndryshimeve klimatike

Ky studim është një pasqyrë e dimensioneve të cenueshmërisë gjinore ndaj ndryshimeve klimatike në Shqipëri. Ai mbështet Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit në avancimin e procesit të integrimit gjinor në politikën kombëtare të ndryshimeve klimatike, si pjesë e procesit të përmirësimit të Kontributit Kombëtar të Përcaktuar për reduktimin e emetimeve të gazeve serë, si dhe […]

Lexo më shumë

Gjendja e zbatimit të politikave dhe masave të eficiencës së energjisë

Ky raport është një vlerësim i gjendjes së zbatimit të politikave kombëtare të eficiencës së energjisë dhe masave për zbutjen e ndryshimeve klimatike në KKP-në e Shqipërisë 2016-2030. Ai mbështet Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit në përmirësimin e Kontributit Kombëtar të Përcaktuar për reduktimin e emetimeve të gazeve serë, si dhe për përmbushjen me cilësi të […]

Lexo më shumë

Artizanati në Kavajë dhe Rrogozhinë

Instituti i Kërkimeve Urbane në bashkëpunim me Kube Studios po zbatojnë projektin “Artizanët për Trashëgiminë Kulturore (ArtCult)” në Kavajë dhe Rrogozhinë, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit EU4Culture, i cili zbatohet nga UNOPS në partneritet të ngushtë me Ministrinë e Kulturës. ArtCult synon të ofrojë mbështetje për ruajtjen dhe rijetësimin e […]

Lexo më shumë

Praktika të Mira në Bashkitë e Qarkut Elbasan

Projekti “Qytetarë aktivë për monitorimin e ofrimit të shërbimeve publike vendore nëpërmjet Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar” prezanton Teknikën  e Vëzhguesve të Trajnuar (TVT), me qëllim përmirësimin e kapaciteteve të administratës vendore për të monitoruar e vlerësuar ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet bashkëpunimit me vetë qytetarët që i përfitojnë ato. Zbatimi i Teknikës së Vëzhguesve […]

Lexo më shumë

Këndvështrimi Alternativ i Progresit Mjedisor: Negociatat e Shqipërisë me BE-në dhe Kapitulli 27

Grupimi GREEN 27+ i përbërë nga REC Albania, INCA, Qendra EDEN/EDEN Centre dhe Urban Research Institute, i mbështetur nga 20 organizata të tjera mjedisore në vend, hartuan këtë raport, i cili është i pari i këtij lloji në vendin tonë. Ky grupim beson fuqimisht në aftësitë dhe kapacitetet e shoqërisë civile mjedisore shqiptare për të […]

Lexo më shumë

Plani Vendor i Zhvillimit Mjedisor, Turistik dhe Ekonomik

Projekti “Bashkëpunimi ndër-kufitar për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm, nëpërmjet rritjes së vlerës së trashëgimisë kulturore rurale dhe ruajtjes së burimeve natyrore të zonave me pemishte antike të ullirit – OLIVO” kontribuoi në promovimin e aktiviteteve të qëndrueshme të turizmit dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e burimeve natyrore në zonat me pemë ulliri antike/të vjetra dhe […]

Lexo më shumë

Instrumente Ekonomike për të Promovuar Përdorimin e Qëndrueshëm të Tokës në Shqipëri

Në kuadër të projektit të financuar nga UNEP, “Zhvillimi i kaapaciteteve të Shqipërisë për një angazhim efektiv me Green Climate Fund“, Instituti i Kërkimeve Urbane përpiloi një raport mbi instrumentet ekonomike që mund të përdoren për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të tokës në Shqipëri. Lexo më shumë (Anglisht)

Lexo më shumë

Udhëzues për Gatishmërinë dhe Emergjencat Vendore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ky udhëzues është zhvilluar për projektin 4PLUS në kuadër të “Programit Ndërkufitar IPA II Greqi – Shqipëri 2014-2020” dhe synon të ndihmojë qytetarët të identifikojnë informacionin e mundshëm mbi rreziqet e fatkeqësive, të integrojnë planet zbutëse individuale dhe komunitare dhe të bëjnë përpjekje për të përmirësuar procesin e rimëkëmbjes. pas fatkeqësive natyrore. Përveç kësaj, ky […]

Lexo më shumë

Raport Vlerësimi për Tiranën: Rimëkëmbja post COVID-19 në Vendbanime Joformale

Projekti “Rimëkëmbja post COVID-19 në vendbanimet joformale në rajonin e UNECE-s” synoi të forcojë kapacitetet e qeverive kombëtare dhe lokale në vendet e UNECE-s për të adresuar nevojat e grupeve më të cenueshme të popullsisë që jetojnë në vendbanimet informale. Qëllimi ishte rritja e rimëkëmbjes socio-ekonomike pas pandemisë dhe kontributi në qëndrueshmërinë e qyteteve në […]

Lexo më shumë

Katalogu i Itinerarëve Turistikë

Projekti “Përforcimi i Prodhimit Artizanal, Kulturës dhe Ekoturizmit – HAMLET” trajton rritjen e vlerave të qendrave historike, fshatrave dhe qytezave të vogla nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe ekonomik, duke nxjerrë në pah asetet mjedisore dhe kulturore të territoreve të përzgjedhura. Duke zhvilluar një strategji të përbashkët të menaxhimit të turizmit, projekti […]

Lexo më shumë

Raport i Anketës Telefonike: Vlerësim për Aftësitë e Kufizuara

Megjithëse parandalimi i fatkeqësive po fiton një rëndësi të shtuar në Rregulloret e Shqipërisë dhe Greqisë dhe në prioritetet e autoriteteve vendore në rajon, të dhënat bazë dhe udhëzimet strategjike se si të zbatohet përcaktimi përkatës i prioriteteve dhe si të mbështeten masat e parandalimit dhe reagimit ndaj rreziqeve. mungojnë qytetarët me lëvizshmëri dhe autonomi […]

Lexo më shumë

Matrica e Kompetencave të Vetëqeverisjes Vendore

Kjo analizë jep rekomandime për Ministrinë e Brendshme, përgjegjëse për koordinimin me pushtetin vendor dhe shoqatat e zgjedhura vendore, për hapat që duhen ndërmarrë për të garantuar në legjislacionin sektorial në lidhje me vetëqeverisjen vendore shtrirjen e autonomisë vendore të përcaktuar në Strategjinë Ndërsektoriale të Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore. Për këtë qëllim janë shqyrtuar rreth […]

Lexo më shumë

Paketa e Instrumenteve për Përgatitjen, Zbatimin, Monitorimin, Raportimin dhe Vlerësimin e Reformës së Administratës Publike dhe Strategjive të Sektorit

Një administratë publike që funksionon mirë është parakusht për një qeverisje demokratike transparente dhe efektive. Ajo është themeli për funksionimin e shtetit, duke përcaktuar aftësinë e qeverisë për të ofruar shërbime publike dhe për të nxitur konkurrencën dhe rritjen. Arritja e standardit të nevojshëm të administratës publike kërkon reforma në shumë fusha, si në politikë […]

Lexo më shumë

T’a Pastrojmë Shqipërinë!

Instituti i Kërkimeve Urbane ofroi asistencë teknike dhe ndihmoi në lehtësimin e procesit të mobilizimit të komunitetit në kuadër të projektit “Ta pastrojmë Shqipërinë!”. Përgjatë periudhës së zbatimit të projektit, mars-maj 2018, IKU u angazhua në hartimin e planeve të punës si dhe të kalendarëve të aktiviteteve për bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë, ku zbatohet […]

Lexo më shumë

Financat Vendore për Shërbimet Mjedisore

Zbatimi i Reformës Administrative dhe Territoriale në vend u shoqërua me delegimin për herë të parë nga qeveria qendrore tek ajo vendore të disa funksioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit; njëkohësisht, me zgjerimin e territorit dhe popullsisë së bashkive, nevoja për shërbimet publike vendore të lidhura me mjedisin u rrit. Këto përgjegjësi më të […]

Lexo më shumë

Bashkitë në Procesin e Integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Qëllimi i këtij raporti është të sjellë në vëmendje rëndësinë e qeverisë vendore në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE duke paraqitur përgjegjësinë e saj në drejtim të përmbushjes së kritereve të anëtarësimit dhe gjendjen e përmbushjes së tyre në vitin 2017, e cila të mund të jetë bazë për vlerësimin e performancës së […]

Lexo më shumë

Ofrimi i Trajnimeve dhe Përgatitja e Modulit për Njësitë e Qeverisjes Vendore mbi Shërbimin e Prokurimeve Publike

Strategjia për Decentralizimin e Pushtetit Vendor është në zbatim të plotë në Shqipëri. Zbatimi i saj kërkon hartimin e ligjeve të reja, forcimin e institucioneve qendrore dhe vendore dhe rritjen e kapaciteteve dhe efektivitetit të ofrimit të shërbimeve në nivelin e njësive të qeverisjes vendore. Programi i financuar nga UNDP për Qeverisjen Vendore korrespondon me […]

Lexo më shumë

Grumbullimi i Mbetjeve në dy Rryma dhe Riciklimi i Mbetjeve

URI in cooperation with the Municipality of Lezha and with the financial support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Albania, has implemented the project “Participatory Plastic Cleaning and Waste Management in the Municipality of Lezha” as an attempt to help implement the National Strategy on Waste Management and assist in improving […]

Lexo më shumë

Vlerësimi i Aksesit në Furnizimin me Ujë të Pijshëm dhe Largimin e Ujërave të Ndotura

Në kuadër të projektit Shoqëri Civile Aktive në Shërbimet Mjedisore në Shqipëri, Instituti i Kërkimeve Urbane realizoi vlerësimin e aksesit në furnizim me ujë të pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura. Ky studim ndërtohet mbi intervista të drejtpërdrejta, të realizuara me pyetësorë drejtuar qytetarëve dhe drejtueseve të ndërmarrjeve të ujësjellës-kanalizimeve në qytetet e organizatave […]

Lexo më shumë

Hartimi i një Skeme PPP për Menaxhimin e Mbetjeve të Riciklueshme në Bashkinë e Beratit

Qëllimi i përgjithshëm i PPP-ve është të strukturojë marrëdhëniet midis Bashkisë së Beratit dhe sektorëve privatë në mënyrë të tillë që aktivitetet dhe rreziqet që lidhen me menaxhimin e integruar, shpërndarjen dhe rregullimin e mbetjeve t’i alokohen palës më të aftë për t’i menaxhuar ato. Lexo më shumë

Lexo më shumë

Rrjetet e Shoqërisë Civile në Promovimin e Parimeve të Qeverisjes së Mirë

This publication is prepared by the Urban Research Institute in the framework of the OSCE Presence in Albania project “Strengthening the role of civil society in promoting good governance principles in the fight against corruption at the local government system and structures”, implemented at the Local Government Units of Kamëz, Laç, Përmet, Shijak and Çorovodë. […]

Lexo më shumë

Hartimi i Manualit dhe Ofrimit të Trajnimeve për Inventarin dhe Transferimin e Pronësisë së Pronave Publike tek Njësitë e Qeverisjes Vendore

Një manual dhe një modul trajnimi për njësitë e qeverisjes vendore për inventarizimin dhe transferimin e pronave publike u përgatitën dhe u vunë në përdorim nga disa njësi të qeverisjes vendore. Në kuadër të Programit të Asistencës së Pushtetit Vendor në Shqipëri, një projekt i financuar nga USAID, Instituti i Kërkimeve Urbane përgatiti këtë Manual […]

Lexo më shumë

Plani i Zhvillimit të Turizmit Komuna Qendër, Vlorë

In January 2009, Qendër Commune was involved in the process of drafting the Strategic Plan for Tourism Development to define a clear vision for the future of the commune and to plan the action steps and necessary resources to achieve that vision. Drafting of the Strategic Plan for Tourism Development was accomplished through an open […]

Lexo më shumë

Studim Krahasues – Menaxhimi i Buxhetit dhe Kapaciteti Fiskal, Komunat e Qarkut Korçë

This is study is part of a project for the budget analysis and financial management that was financed and implemented by the Swedish organizations SIDA and SIPU International for 9 pilot communes in Korca Region. The communes included in this project were: Proger, Qender-Bilisht, Bulgarec, Voskop, Voskopoje, Mollas, Liqenas, Hudenisht and Proptisht.This project offered technical […]

Lexo më shumë

Manuali i Mbikëqyrjes dhe Kolaudimit të Punimeve të Ndërtimit

IKU punoi në hartimin dhe publikimin e manualit që cakton standarde mbi supervizimin dhe monitorimin e procesit të ndërtimit, si dhe testimin e punimeve të ndërtimit. Manuali gjithashtu adreson projektet e infrastrukturës, si punët publike, sipas legjislacionit dhe praktikave më të mira. Lexo më shumë

Lexo më shumë

Emigracioni Shqiptar pas Viteve ’90 dhe Ndikimi i tij në Jetën Ekonomike dhe Sociale të Fëmijëve të Mbetur pas

Qëllimi i hartimit të këtij raporti mbi “Emigracioni(n) shqiptar pas viteve ’90 dhe ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të mbetur pas” është të kuptojmë ndikimin e emigracionit tek fëmijët dhe familjet e mbetura pas. Ky raport bazohet në shumë studime dhe kërkime të mëparshme, por gjithashtu është bërë një anketë […]

Lexo më shumë